Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2019

Ordinarie ledamöter:

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Rosenqvist, Gråbo

Emelie Stavholm, Göteborg

Suppleanter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Anna Backman, Göteborg

Camilla Fogelberg, Göteborg

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

Årsmöte Göteborg VT 2019

Göteborgskretsens årsmöte den 6 februari kl 17:30-19:00
Plats: B-huset pedagogen, 2 våningen

Föreläsningar VT2019

ONSDAG 6 MARS kl 17:30 - 19:00

NATURVETENSKAP I BOKSAMTAL med Anna Backman

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A    Adress: Västra Hamngatan 25

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal. I föreläsningen ges exempel på hur undervisning med bl.a. kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.

 

Anna Backman tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer: Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga. (Licentiatuppsats). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling.

 

 

TISDAG 9 APRIL kl 17:30 – 19:00

LIKVÄRDIGHET PÅ FRITIDSHEM med Catarina Andishmand

Plats: Pedagogen, Margareta Hvitfeldts auditorium, hus C    Adress: Läroverksgatan 5

Föreläsningen handlar om ett av samhällets viktigaste mål, nämligen att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. I föreläsningen, som bygger på avhandlingen Fritidshem eller servicehem, belyses hur närmiljön inverkar och får betydelse för fritidshemmens verksamhet och möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning.

Catarina Andishmand är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är bland annat likvärdig utbildning i skola och fritidshem med särskilt fokus på barns olika uppväxt- och livsvillkor.

Publikationer: Andishmand, C. (2017). Fritidshem eller servicehem?: en etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2017.

 

Observera att föreläsningarna äger rum i olika hus på Pedagogen.

VARMT VÄLKOMMEN!

Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.